strefa ruchu - górka szczęśliwicka

PEŁNĄ OFERTĘ WYCIECZEK SZKOLNYCH ZNAJDZIECIE NA NASZEJ STRONIE
WWW.ZIELONASZKOLA.INFO

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
ZIELONE I BIAŁE SZKOŁY

ZAWARCIE UMOWY - WARUNKI UMOWY 2022.11.03

 

1.1 Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez

„Strefa Ruchu” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 14/22, zwanej dalej imprezą.

 

1.2 Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje z chwilą podpisania druku Umowy-Zgłoszenia, lub przesłania go drogą elektroniczną, przez Uczestnika imprezy oraz wpłacenia przez Uczestnika imprezy zaliczki, określonej w pkt. 1.4.

 

1.3 Stronami umowy są „Strefa Ruchu” oraz Uczestnik imprezy.

Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca udział w imprezie i podpisująca druk Umowy Zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w Umowie Zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej dokonane przez osobę niepełnoletnią winno być potwierdzone przez jego opiekuna.

 

1.4 Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej uczestników imprezy po podpisaniu, przez osobę zgłaszającą udział w imprezie, druku Umowy-Zgłoszenie Uczestnictwa i dokonaniu równocześnie lub w przypadku rezerwacji pisemnych i telefonicznych w ciągu 48 godzin wpłaty zaliczki, chyba że termin wpłaty podany w ofercie jest inny.

Lista stała uczestników imprezy to lista, która obejmuje Uczestników, którzy mieszczą się w limicie miejsc przewidzianych przez „Strefa Ruchu” do sprzedaży na daną imprezę. Uczestnik umieszczony na liście stałej uzupełnia wpłatę do pełnej ceny imprezy najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, chyba że na druku umowy – zgłoszenia wskazany jest inny termin. W przypadku ceny podanej w Euro należy wpłacić jej równowartość w PLN wg kursu sprzedaży Euro w Banku Millennium z dnia wpłaty całości kwoty. Zaliczka wpłacana przy dokonaniu rezerwacji wynosi: 500 PLN/osobę/tydzień lub kwotę wskazaną w druku umowy – zgłoszenia. Rezerwacja nie będzie ważna w przypadku wpłaty mniejszej niż 500 PLN/tydzień/osobę lub podanej w druku umowy – zgłoszenia, jak również w przypadku braku wpłaty pozostałej kwoty w wyznaczonym terminie, tj. do 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu/imprezy lub dnia wyznaczonego w druku umowy – zgłoszenia. Niedotrzymanie terminu płatności jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z wyjazdu i utratą zaliczki.

 

1.5 Po sprzedaniu wszystkich miejsc w danej imprezie „Strefa Ruchu” może przyjmować dalsze zgłoszenia zainteresowanych uczestników na listę rezerwową. Udział tych osób w imprezie może nastąpić tylko w przypadku potwierdzenia rezerwacji przez „Strefa Ruchu”.

 

1.6 Niedokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę może być przyczyną skreślenia uczestnika z listy stałej lub rezerwowej na warunkach rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie „Strefa Ruchu”.

 

1.7 Przy zawieraniu umowy „Strefa Ruchu” określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do „Strefa Ruchu”. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie „Strefa Ruchu”. W przypadku niedostarczenia danych do ubezpieczenia „Strefa Ruchu” nie ponosi odpowiedzialności za nieubezpieczenie Uczestnika.

 

1.8 Uczestnik jest zobowiązany poinformować „Strefa Ruchu” o zmianie nazwiska i adresu. Informacje te winny być przekazane niezwłocznie do „Strefa Ruchu” najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności „Strefa Ruchu” nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe, co może być równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie „Strefa Ruchu”.

 

1.9 „Strefa Ruchu” zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku uczestnik może żądać wpisania go na listę stałą uczestników innej imprezy lub zwrotu pełnej wpłaty.

 

1.10 W przypadku braku wymaganego minimum uczestników, stanowiącego 80% miejsc, które biuro ma do dyspozycji na daną imprezę, „Strefa Ruchu” zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 10 dni przed datą jej rozpoczęcia.

 

1.11 W przypadku zawierania przez Uczestnika umowy o udział w imprezie za pośrednictwem agenta „Strefa Ruchu” to agent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność rezerwacji i informacji udzielanych Uczestnikowi.

 

1.12 Uczestnik wyjazdu uiszczając całość opłaty za wyjazd tym samym wyraża zgodę na prezentowanie swojego wizerunku na zdjęciach w ramach promocji „Strefa Ruchu” (katalogi, www).


1.13. Na wyjazdach organizowanych dla grup szkolnych, opiekę wychowawczą nad uczestnikami, pełnią nauczyciele uczestniczący w wyjeździe. 

 

REZYGNACJA Z IMPREZY

 

2.1 W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie „Strefa Ruchu”, w tym m.in. z powodu:

 

- niedotrzymywania przez Uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów,

 

- niezgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń do pilota/rezydenta lub innego przedstawiciela „Strefa Ruchu” wskazanego w programie lub na voucherze

 

- choroby i innych przypadków losowych.

 

Uczestnik zostaje obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej, której wysokość należy od terminu rezygnacji i wynosi:

 

- 10% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy

 

- 20% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 30 - 21 dni przed daty rozpoczęcia imprezy,

 

- 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20 - 8 dni przed daty rozpoczęcia imprezy,

 

- 80 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 7 - 1 dnia przed daty rozpoczęcia imprezy,

 

- 95% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu lub niezgłoszenia się w wyznaczonym czasie na miejsce zbiórki, lub nie przybycia do miejsca realizacji imprezy.

 

2.2 „Strefa Ruchu” nie obciąży Uczestnika kosztami rezygnacji, z wyjątkiem uzasadnionej opłaty manipulacyjnej, obejmującej rzeczywiste koszty obciążające „Strefa Ruchu”, jeżeli uczestnik najpóźniej w chwili odstąpienia od umowy wskaże osobę, spełniającą warunki udziału w imprezie, która przejmie jego obowiązki wynikające z tej umowy. Dokonane przez Uczestnika wpłaty na poczet ceny imprezy zostaną mu zwrócone po dokonaniu odpowiedniej wpłaty na poczet tej ceny przez osobę wskazaną i po potrąceniu opłaty manipulacyjnej.

 

REALIZACJA UMOWY

 

3.1 Przy wyjeździe transportem organizowanym przez Uczestnika we własnym zakresie, wydanie Vouchera skierowania na odbiór świadczeń nastąpi w terminie określonym przy zawarciu umowy nie wcześniej jednak niż po wniesieniu przez uczestnika pełnej wpłaty na imprezę.

 

3.2 „Strefa Ruchu” jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówione jako świadczenia.

 

Ewentualne reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do przedstawiciela „Strefa Ruchu”. „Strefa Ruchu” jest zobowiązane do dokonania zwrotu Uczestnikowi wartości niezrealizowanych świadczeń.

 

3.3 Uczestnik imprezy nie może domagać się od „Strefa Ruchu”

odszkodowania z tytułu poniesionych strat moralnych. Wszelkie odszkodowania są przyznawane wyłącznie na podstawie uzasadnionej i udokumentowanej szkody, powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem umowy przez „Strefa Ruchu”.

 

3.4 „Strefa Ruchu” nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikające z przyczyn od niego niezależnych, takich jak na przykład warunki atmosferyczne.

 

3.5 „Strefa Ruchu” nie będzie dokonywać zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn nie leżących po stronie Uczestnika, takich jak na przykład awaria ośrodka transportu przy imprezach z dojazdem własnym, skrócenie pobytu, inne.

 

3.6 Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

 

3.7 Uczestników wyjazdów „Strefa Ruchu” ubezpiecza w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Warunki ubezpieczenia dostępne są w biurze „ Strefa Ruchu”.

 

PANDEMIA - COVID

 

4.1 W przypadku odwołania, niezrealizowania imprezy z powodu pandemii (COVID itp.), „Strefa Ruchu” pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 50zł za jednego uczestnika. Reszta wpłaconych zaliczek zostaje w całości niezwłocznie zwrócona przelewem na konto zamawiającego.