strefa ruchu - górka szczęśliwicka

Terminy zaliczek:
1/ 150zł w ciągu 48godzin od momentu rezerwacji, nie później niż do 16 grudnia 2022r.
2/ 150 zł do 16 stycznia 2023r.
3/ pozostałą kwotę  do 06 lutego 2023r.

Konto do wpłat:
Strefa Ruchu Maciej Czerwiński
ul. Drawska 22 02-202 Warszawa
nr konta w Banku Millennium:
69 1160 2202 0000 0001 3628 3883

warunki umowy

oferta wyjazdu

REGULAMIN BIAŁEJ SZKOŁY:

 

1.       Do obowiązków obozowiczów należą:

·       wypełnianie poleceń kierownika wycieczki, instruktorów i opiekunów

·       przestrzeganie godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć, miejsc zbiórek

·       przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w swoim pokoju oraz na terenie całego ośrodka

·       przestrzegania godzin ciszy nocnej – po tej godzinie zabronione jest przebywanie poza swoim pokojem bez zgody instruktora/opiekuna

·       dbanie o bezpieczeństwo soje i innych (zgłaszanie opiekunom wycieczki informacji o wszystkich zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników)

·       zgłaszanie złego samopoczucia, niedyspozycji, urazów

·       jeżeli na wycieczce uczeń ulegnie wypadkowi, natychmiast informuje o tym zdarzeniu kierownika oraz opiekuna wycieczki, a po powrocie z wycieczki, o zdarzeniu tym, uczeń powiadamia osobiście szkolnego inspektora d.s. BHP. Jeżeli stan zdrowia ucznia na to nie pozwala, powinien o tym wypadku poinformować nauczyciel, który był na takim wyjeździe.

 

2.       Zabrania się bez zgody i nadzoru instruktora/opiekuna:

·       korzystania ze sprzętu przeznaczonego do gier i zabaw

·       oddalania się od grupy

·       przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna

3.       Za szkody umyślnie spowodowane przez uczestnika obozu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowi prawni

4.       Spożywanie i posiadanie wszelkich używek (alkoholu, tytoniu, środków odurzających) jest surowo zabronione. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad nauczyciel ma prawo telefonicznie poinformować o tym zdarzeniu rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły.

5.       W przypadku uczniów w rażący sposób nieprzestrzegających regulaminu lub dezorganizujących przebieg wycieczki możliwe jest wcześniejsze zakończenie wycieczki (na własny koszt). Decyzję o wcześniejszym zakończeniu wycieczki dla części lub całej grupy podejmuje kierownik wycieczki w porozumieniu z pozostałymi opiekunami. Dodatkowo w wyżej wymienionych sytuacjach kierownik lub opiekun wycieczki mogą powiadomić policję, prokuraturę lub inne właściwe organy.